ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

To www.sofiahellena.gr είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο ‘ SOFIA HELLENA’ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γαριβάλδη αριθμός 31 και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 135164673 – ΔΟΥ ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. 2754051628,
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας z-athens@sofiahellena.gr .
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων της επιχείρησης SOFIA HELLENA που βρίσκεται στον ιστότοπο www.sofiahellena.gr. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
H επιχείρηση SOFIA HELLENA δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η SOFIA HELLENA επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η επιχείρηση SOFIA HELLENA συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η SOFIA HELLENA στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προιόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η SOFIA HELLENA αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Η SOFIA HELLENA δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
Η SOFIA HELLENA δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.
Η SOFIA HELLENA κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

3. ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά
στον Χρήστη. Η SOFIA HELLENA δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης
στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με
ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:
α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί
παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε
προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε
προσώπου,
β. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους
τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών,
κοινωνικών αξιών, της ανηλι-κότητας κ.λ.π.,
γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με
e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι
χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις
(όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που
αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή
μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει
οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
ε. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν
σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον
εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
ζ. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
η. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
θ. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη και άλλοι συνεργάτες της SOFIA HELLENA δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου sofiahellena.gr, καθώς και όλο το περιεχόμενο του βιβλίου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων,
γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική
ιδιοκτησία της SOFIA HELLENA και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του
ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό. Η επιχείρηση SOFIA HELLENA διατηρεί όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου ή τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης- Παρισιού, που κυρώθηκε με τον ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής
εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές, ηλεκτρονικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους.
SOFIA HELLENA copyright 2018 , All rights reserved.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
Η επιχείρηση SOFIA HELLENA δεν δέχεται την επιστροφή ή την ακύρωση των προϊόντων σε καμία περίπτωση. Η πολιτική της SOFIA HELLENA, ως φορέας πνευματικού έργου, είναι η μη επιστροφή χρημάτων και η μη ακύρωση συναλλαγών. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την επιλογή σας πριν την αγορά του βιβλίου.

6.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Το κόστος αποστολής για όλη την Ελλάδα για το 2018 είναι στα 2,5 ευρό. Αυτή η τιμή μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.Ο χρόνος παράδοσης εκτιμάται σε 10-14 εργάσιμες μέρες.
Για την αποστολή στο εξωτερικό, ο αγοραστής θα ενημερώνεται για τον χρόνο παράδοσης,ανάλογα με την χώρα αποστολής όπως θα ορίζεται από την εκάστοτε μεταφορική εταιρία.
Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, η παραγγελία παραμένει εκκρεμής και η Εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για τον αναμενόμενο χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος.( Η επιχείρηση SOFIA HELLENA γνωστοποιεί κάθε φορά στον αγοραστή τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος, αναλόγως των
περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση SOFIA HELLENA δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας. Ωστόσο, η επιχείρηση SOFIA HELLENA επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον αγοραστή σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον νέο χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης.
H διεύθυνση που δηλώνει ο αγοραστής θα πρέπει να είναι πραγματική και έγκυρη. Σε περίπτωση απουσίας από τη δηλωμένη διεύθυνση ή τυχόν μεταβολής των στοιχείων της δηλωμένης διεύθυνσής του, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση της Εταιρείας, προκειμένου να γίνει η αποστολή στη σωστή διεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγοραστής θα επιβαρύνεται με το επιπλέον κόστος μεταφοράς.
*Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Τρόποι πληρωμής
-Πιστωτική, Χρεωστική, προπληρωμένη κάρτα  (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover)
-Masterpass digital wallet
-Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό
-Αντικαταβολή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γαριβάλδη 31, Αθήνα, Ελλάδα
2754051628
z-athens@sofiahellena.gr